Souhlas sezpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Kupující 

Kupující uděluje tímto společnosti manufactory s. r. o., se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Skřivánčí 681/25, IČO: 07700911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76872, emailový kontakt: info@manufactory-lab.com (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení, název společnosti
  • poštovní adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  Zaslání objednaného zboží.
 3. Doba zpracování osobních údajů je:
  Po dobu trvání smlouvy o prodeji a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.
 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  Přepravní společnosti.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobníúdaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a toza výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.